ZMA 2017
ZMA 2017
Nghệ sĩ của năm

Giải thưởng do Hội đồng nghệ thuật bình chọn

Nghệ sĩ mới của năm

Giải thưởng do Hội đồng nghệ thuật bình chọn

Nhạc sĩ của năm

Giải thưởng do Hội đồng nghệ thuật bình chọn

Nghệ sĩ Underground/ Indie được yêu thích

Giải thưởng do cộng đồng bình chọn (Xem thể lệ)